Kushtet e blerjes

Me blerjen e cilësdo oferte nga faqja jonë ose duke marrë pjesë në ndonjë program në web faqen tonë, ju pranoni Kushtet e Përdorimit, duke përfshirë edhe Kushtet e Blerjes.

(А) Të përgjithshme

Përshkrimi i ofertave në Grouper ofrohet nga Shitësi ose një palë tjetër e tretë e interesuar. Grouper-i nuk i heton ose garanton për shitësit, dhe sipas Grouper, ajo nuk është përgjegjëse për dhënien e shërbimit apo pohimeve të cilësisë lidhur me përshkrimin e ofertës. Çmimi i ofertave mund të ndryshohet në çdo kohë pa njoftim paraprak nga Grouper. 

Shitësi mund të reklamojë shërbime, produkte ose udhëtime përmes faqes. Grouper-i nuk bën verifikim dhe validim dhe nuk mbledh dëshmi, autorizime rregullative, licenca ose certifikata nga shitësit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Objektet Shëndetësore, Qendrat e Fitnesit, Salonet e Bukurisë). Ju mund të hulumtoni më shumë nëse e konsideroni të nevojshme përpara se të blini ndonjë ofertë për të kuptuar nëse Shitësi është i autorizuar të shesë dhe të ofrojë shërbime specifike. Shitësi është përgjegjës vetëm për cilësinë e shërbimeve dhe produkteve të shitura nëpërmjet ofertës.

Grouper-i nuk është një ofrues i kujdesit shëndetësor dhe nuk do të favorizojë ose rekomandojë shërbime, produkte ose procedura të caktuara që reklamohen në këtë faqe interneti. Faqja nuk është zëvendësim i këshillave profesionale, duke përfshirë këshilla shëndetësore, mjekësore, diagnoze ose trajtimi. Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj për ndonjë pyetje në lidhje me shëndetin tuaj. Asnjëherë mos lejoni të injoroni mendimin profesional për shkak të ndonjë gjëje që keni parë ose lexuar në këtë faqe interneti.

Grouper-i mund, sipas gjykimit të tij, të verifikojë identitetin e një blerësi të caktuar. Grouper  mund gjithashtu të refuzojë procesin e blerjes ose të anulojë blerjen, nëse është e nevojshme, në përputhje me ligjet e aplikueshme ose me qëllim që t'i përgjigjet një keqinterpretimi, mashtrimi ose shkelje të mundshme të ligjeve ose kushteve të përdorimit. Rimbursimet për transaksionet e anuluara mund të bëhen kur është e nevojshme. 

Nëse një ofertë e caktuar nuk bëhet e disponueshme për blerje, Grouper-i do të anulojë blerjen dhe do t'ju njoftojë me e-mail.

 

Grouper nuk garanton për çmimet e ofertave dhe nuk garanton se nuk do të ketë gabim në çmim. Grouper rezervon të drejtën të mos përpunojë ose anulojë blerjet nëse çmimi i dhënë në ofertë është i gabuar. Nëse kjo ndodh, Grouper do t'ju informojë me email. Përveç kësaj, Grouper rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimin e shitjes së ofertave në çdo kohë.

(B) Vauçera

Të gjitha kuponat e blera nga faqja e internetit Grouper janë kupona promocionale me çmime të zbritura nga çmimi fillestar i shkëmbyer për shërbime ose produkte me Shitësin e kuponit të veçantë. Për më tepër, vetëm Shitësi është përgjegjës për kujdesin dhe cilësinë e shërbimeve dhe produkteve që ai siguron dhe për çdo dëmtim, lëndim, shpenzim të bërë direkt ose indirekt, pjesërisht ose tërësisht, qoftë nga përdorimi i kuponit të Grouper ose jo. Ju e lironi Grouper-in dhe punonjësit e saj nga çdo detyrim që rrjedh nga ose që lidhet me ndonjë veprim apo mosveprim nga Shitësi në lidhje me përdorimin e një kuponi për produktet, shërbimet ose udhëtimet që Shitësi ofron në lidhje me kuponin.

Duke blerë, duke parë në versionin celular, shtypjen, pranimin, përdorimin ose përpjekjen për të përdorur ndonjë kupon, ju pajtoheni në mënyrë specifike me afatet dhe kushtet e vauçerit të specifikuar në vetë ofertën e kuponit dhe me kushtet shtesë specifike për ofertën e specifikuar në voucher në momentin e blerjes së kuponit ("Kushtet"), ju gjithashtu pajtoheni me Kushtet e Përdorimit dhe këto Kushte të Blerjes. Këto rregulla zbatohen për të gjitha vauçerat që janë vënë në dispozicion për shitje në faqe, përveç nëse specifikohet ndryshe në Kushtet e Voucherit të Veçantë dhe nëse ligji i aplikueshëm nuk kërkon ndryshe. Në rast të një konflikti midis këtyre Kushteve të Përdorimit dhe Termave të përcaktuara në kupon, preferencat do t'u jepen kushteve të kuponit. Çdo përpjekje për të përdorur një kupon me shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit (duke përfshirë kushtet e blerjes) do të thotë se vauçeri është i pavlefshëm.

Shitësi është botues dhe shitës i kuponave dhe është përgjegjës vetëm për zëvendësimin e kuponit për produktet dhe / ose shërbimet. Nëse shitësi refuzon të shkëmbejë kupon dhe periudha e vlefshmërisë është e vlefshme, na kontaktoni, Grouperi do të kthejë mjetet në të njëjtën mënyrë siç ato janë paguar ose si pika Grouper në portofolin tuaj të llogarisë (nëse nuk shprehet ndryshe në kushtet e marrëveshjes ose në rregulla specifike në lidhje me kuponin e veçantë). Blerjet nuk mund të shkëmbehen për para në formën e kartëmonedhave.  

(C) Rregullat dhe kushtet për të gjithë vauçerat (përveç nëse specifikohet ndryshe në kushtet e marrëveshjes ose në rregullat specifike në lidhje me vauçerin e veçantë)

Vauçeri i shitësit mund të aplikohet vetëm për shkëmbimin e produkteve ose shërbimeve të ofruara nga Shitësi dhe nuk zbatohet për shpenzimet e transportit.

Një vauçer mund të përdoret vetëm për një blerje (zëvendësim për një produkt ose shërbim) nëse nuk tregohet ndryshe nga Shitësi.

Vauçerat nuk mund të kombinohen me vauçera të tjerë nga shitësit ose promocionet, përveç nëse specifikohet ndryshe nga shitësi.

Riprodhimi, shitja ose tregtia me kupona është e ndaluar përveç nëse nuk e bëni këtë në përputhje me ligjin në fuqi

Përdorimi i një kuponi në periudhën e paraparë: Nëse keni qenë te shitësi brenda afatit të paraparë të kuponit dhe shitësi ka refuzuar të shkëmbejë kupon për shërbimet / produktet për të cilat bëhet fjalë në vauçer, Grouperi do të kthejë paratë në përputhje me Kushtet e Blerjes ( përveç nëse specifikohet ndryshe në kushtet specifike në lidhje me kategoritë e caktuara të kuponave).

Shfrytëzimi i pjesshëm i vauçerëve me vlerë të shitura nga disa shitës: Nëse zëvendësoni vauçerin për një vlerë më të vogël se vlera e caktuar, do të keni të drejtë të përdorni diferencën (vlera e caktuar e vauçerit (minus) vlera më e vogël që keni përdorur ) për tjetër produkt / në të njëjtën kohë, në të njëjtin shitës nën të njëjtat kushte. Për shembull, nëse blini një vauçer me vlerë në Grouper  për një çmim prej 3euro. që ju jep të drejtën për të blerë produkte me vlerë 6 euro. dhe të blej një produkt / shërbim me vlerë 4 euro. ju do të keni të drejtë të përdorni pjesën tjetër të 1 euro  në një produkt / shërbim tjetër në të njëjtin termin, ose përnjëherë, menjëherë. Pjesa e mbetur e vlerës nuk mund të përdoret shumë herë në të ardhmen. Shitësi nuk do t'ju paguajë diferencën në të holla.

Vauçerat e humbura ose të dëmtuara: As Grouper as shitësi i listuar nuk janë përgjegjës për kuponat e humbura ose të dëmtuara të Grouper. Mbajeni kuponin në një vend të sigurt. Personi që përdor kupon nuk duhet domosdoshmërisht të jetë blerësi. Kuponi mund të përdoret nga një person që e zotëron duke e shfaqur atë tek shitësi. Pas përdorimit, vauçeri konsiderohet se është përdorur dhe do të shënohet si i tillë nga kompania e shitësit. Mbani voucherin me kujdes, sepse çdokush që ka qasje në kutinë tuaj të postës elektronike ose në kuponin tuaj Grouper mund të ketë akses në vauçerat Grouper. Përdorimi i vauçerit pas skadimit të afatit: Pas skadimit të afatit të vauçerit, humbet vlera promovuese dhe mund të përdoret për të njëjtin shërbim / produkt në një shtesë me çmimin e rregullt të shërbimit / produktit të blerë. Vauçeri humbet çmimin e paguar pas 6 muajve nga data e përfundimit të afatit për transmetimin e kuponit të veçantë dhe nuk mund të përdoret as me një shtesë pas skadimit të periudhës 6 mujore.

(C.1) Rregullat dhe kushtet e vauçerëve me vlerë

Një vauçer me vlerë është një kupon që i siguron blerësit një shkëmbim shërbimesh dhe produktesh me Shitësin në një sasi të caktuar të treguar në vauçer. Nëse kuponi që shitet është me një zbritje 50% kjo ​​do të thotë që për shembull. për një kupon të blerë prej 1 euro. përdoruesi ka të drejtën e shkëmbimit të produkteve dhe shërbimeve (opsionale, të deklaruara në ofertë) në vlerë prej 2euro.

 

Nëse ju zëvendësoni vlerën e vauçerit me më pak se vlera e përcaktuar, do të kenë të drejtë të përdorin ndryshimin (i caktuar në vauçer - vlerën më e ulët që keni përdorur) vetëm një here,te i njëjti tregtar nën të njëjtat kushte. Për shembull, nëse blini një kupon prej 2 euro. që ju jep të drejtën për të blerë produkte me vlerë 4 euro dhe të blej një produkt / shërbim me vlerë 3 euro ju do të keni të drejtë të përdorni pjesën tjetër të 1 euro në një produkt / shërbim tjetër në të njëjtin termin, që është, menjëherë. Pjesa e mbetur e vlerës nuk mund të përdoret më shumë herë në të ardhmen. Shitësi nuk do të rimbursojë diferencën në të holla.

(C.2) Rregullat dhe kushtet për vauçeret e udhëtimit AT ATLANTIS L.L.C, Prishtinë është një agjenci udhëtimi e licencuar me licencë A. Ofertat që reklamohen për udhëtime mund të jenë oferta të ofruara në bashkëpunim me hotele të ndryshme ose oferta të ofruara nga agjenci të tjera të udhëtimit.

Ofertat e reklamuara nga Agjencitë e Udhëtimit: Grouper nuk është përgjegjës për aranzhimet e ofruara nga agjencitë e udhëtimit. Ju pranoni që duke blerë një kupon udhëtimi turistik nga Agjencia e Udhëtimit e listuar në ofertë, ju lironi Grouper nga çdo detyrim për udhëtimin. Në mënyrë unike Agjencia e Udhëtimit - shitësi i marrëveshjes është përgjegjës për të. Nënshkrimi i një kontrate të udhëtimit është i detyrueshëm përpara udhëtimit, me agjencinë turistike që është organizator i udhëtimit. Në rast të anulimit të një marrëveshjeje turistike nga AT që shfaqet si organizatori i udhëtimit, agjencisia e udhëtimit është përgjegjëse për rimbursimin e fondeve për blerësit.

Oferta që reklamohen dhe ofrojnë hotele: Ofertat e ofruara për hotele direkt përmes ATLANTIS LLC nuk përfaqësojnë aranzhimet e transportit, por ju ofrojnë çmime promovuese për akomodim në hotele të ndryshme sipas kushteve dhe afateve të ndryshme të përdorimit. Vetëm ju jeni përgjegjës për të bërë rezervimin në emrin Tuaj dhe për llogarinë Tuaj në hotel - shitësi i ofertës. Grouper-i nuk bën rezervim në emër të përdoruesit dhe për llogarinë e tij në hotel. Çdo ofertë përmban një telefon kontakti dhe një email nga hoteli-Shitësi i njëjtë ku ju duhet ti drejtoheni për rezervim,ose për disponueshmërinë e dhomave(kapaciteteve), sipas dëshirave tuaja dhe sipas afatit të përdorimit të ofertës. Pas konfirmimit të disponueshmërisë së dhomave nga hoteli, duhet të bëni një blerje të kuponit në 3 orët e ardhshme, përveç nëse nuk keni rënë dakord me hotelin ndyshe, pas së cilës duhet të dërgoni kuponin e blerë me e-mail për të konfirmuar rezervimin . Nëse nuk bëni një konfirmim prenotimi, hoteli nuk është i detyruar të mbajë rezervimin tuaj dhe ju mund të humbni të drejtën për të. 

Vetëm Hoteli - Shitësi i ofertës është përgjegjës për cilësinë e ofruar të shërbimit. Ju pranoni që do t'i referoni të gjitha komentet dhe kritikat në hotel për të zgjidhur situatën. Grouper-i nuk është përgjegjës për ofrimin e shërbimit cilësor, sendeve të humbura gjatë qëndrimit, dëmtimit, problemeve shëndetësore që mund të lindin nga ushqimi, uji dhe bakteret. Grouper-i bën oferta të përdorimit të disponueshëm dhe ata janë të detyruar të bërjen dhe kompletimin e rezervimit.

Me blerjen e kuponit të udhëtimit, ju pranoni Kushtet e Përdorimit, Kushtet e Blerjes dhe Kushtet e Përgjithshme të Udhëtimit.

(C.3) Vauçera në formën e kuponave për zbritje

Kuponat e zbritjes janë kupona të ofruara nga Shitësit, të cilat i japin blerësit një zbritje për një produkt apo shërbim të caktuar që reklamohet, çmimi e të cilit e paguhet nga përdoruesi tek shitësi gjatë tërheqjes së produktit ose shërbimit, për të cilin ai është i detyruar të shfaqë kuponin e blerë në Grouper i cili i mundëson blerjen me zbritje.

(D) Kartela Grouper

Një kartelë Grouper është një kartë me një vlerë të caktuar që mund t'i jepet një miku. Kartela lejon marrësit të shkëmbejë pikat e Grouper-it dhe të blejë kupona për shërbime dhe produkte të zbritura nga shitësit e ndryshëm, pa kufizime. Kartela nuk ka periudhë vlefshmërie, e njëjta mund të përdoret për një periudhë të pacaktuar, derisa fondet të shpenzohen. Marrësi i kartelës merr një email me udhëzime për shkëmbimin e njëjtë dhe kërkon që ai të ketë një llogari të regjistruar në mënyrë që të jetë në gjendje të bëjë blerje.